PA610 基础创新塑料

牌号种类特性
LNP™ LUBRICOMP™ QL002PA610耐磨损性良好、润滑 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ QF008PA61040% 玻璃纤维增强材料 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ QF00APA61050% 玻璃纤维增强材料 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ QF007PA61035% 玻璃纤维增强材料 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ QF006PA61030% 玻璃纤维增强材料 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ QF0069PA61030% 玻璃纤维增强材料 阻燃性 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ QC006PA61030% 碳纤维增强材料 导电 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ QC008PA61040% 碳纤维增强材料 导电 PA610
LNP™ THERMOCOMP™ 9X98071PA610碳纤维增强材料 导电 PA610
LNP™ THERMOTUF™ QX01581HPA610玻璃纤维增强材料 抗撞击性,高 PA610
LNP™ LUBRICOMP™ QAP22SPA61010% 芳族聚酰胺纤维 耐磨损性良好、热稳定性、润滑 PA610